2021-06-01

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Wstęp deklaracji:

 Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szkola.kaliska.pl

 Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół Publicznych ,

ul. Długa 53, 83-260 Kaliska

NIP: 592-20-11-204

REGON: 190576379

 Telefon: (58) 58 89 224,

Adres e-mail: sekretariat@szkola.kaliska.pl

Adres strony podmiotowej BIP:  https://zspkaliska83.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej: www.szkola.kaliska.pl

 Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyliczeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie elementy graficzne, umieszczone na stronie internetowej posiadają stosowny opis,
 • część dokumentów to skany lub pliki zapisane w formacie PDF,
 • część treści została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość wyboru rozmiaru czcionki
 • mapa strony
 • wyszukiwarka

 

Data sporządzenia deklaracji: 31.05.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Kowalczyk Karolina

Tel. 517 854 627

Procedura wnioskowo-skargowa:

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych            i aplikacji podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 848), każdy ma prawo                 do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możne także zażądać udostępnienia informacji                w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu        7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności                    lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie                do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna:

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach posiada trzy budynki:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliskach ul. Długa 53, 83-260 Kaliska

Na teren szkoły prowadzi chodnik od ul. Długiej oraz furtka – brak stopni.

Wejście główne do budynku –dojście od furtki chodnikiem, następnie schodami do drzwi wejściowych, które są otwierane ręcznie. Przy drzwiach zamontowany jest dzwonek. Wejście jest zadaszone i ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy sekretariatu. Do wejścia do budynku prowadzą dwa stopnie lub podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejścia nie posiadają głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem wyznaczono  2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek ma 3 kondygnacje oraz składa się z dwóch cześci: starej oraz nowej części.

W „nowej” części znajduje się winda przystosowana do transportu osób poruszających się na wózkach, a także toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

W „starej” części szkoły znajduje się  platforma do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, umożliwiająca przemieszczanie się po jednej z kondygnacji budynku  W tej części brakuje toalety dostosowanej na potrzeby osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak pętli indukcyjnych oraz  brak oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przy wejściu do szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący: wejście główne oraz parking na terenie szkoły.

 

 

Szkoła posiada dodatkowo 5 wejść bocznych:

 • wejście od strony dziedzińca: powierzchnia utwardzona kostką brukową, następnie dwa stopnie oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach, drzwi otwierane ręcznie,
 • wejście od strony dziedzińca prowadzące do Środowiskowego Domu Sampomomocy w Kaliskach, wejście bez stopni, drzwi otwierane ręcznie, w środku znajduje się winda  przystosowana do transportu osób poruszających się na wózkach, umożliwiająca przemieszczanie się  po trzech kondygnacjach „nowej” części szkoły,
 • wejście prowadzące do małej  sali gimnastycznej: powierzchnia utwardzona kostką brukowa do wejścia prowadzi jeden stopień oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach, drzwi otwierane ręcznie,
 • wejście od strony „Orlika”: powierzchnia utwardzona kostką brukową, następnie pięć stopni ora drzwi otwierane ręcznie,
 • wejście prowadzące do hali sportowej: powierzchnia utwardzona kostką brukową, drzwi otwierane ręcznie.

 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliskach – Szkoła Filialna w Piecach ul. Kościeln 3,

83-261 Piece

 

Na teren szkoły prowadzi wejście od ul. Kościelnej – bez stopni oraz furtka od ul. Zielonej – pięć stopni. Wejście główne do budynku – dojście od bramy chodnikiem, następnie schodami do drzwi  wejściowych głównych – 5 stopni, które są otwierane ręcznie z boku znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym jest pracownik sekretariatu. Wejścia nie posiadają głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem wyznaczono  1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek ma                         2 kondygnacje. W szkole znajduje się również platforma dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich , pomagająca się  przemieścić do sali gimnastycznej. Na terenie szkoły znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak pętli indukcyjnych oraz brak oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych                             i słabowidzących. Przy wejściu do szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący: wejście główne oraz parking na terenie szkoły.

 

Szkoła posiada 2 wejścia boczne:

 • wejście przy Sali sportowej: powierzchnia utwardzona kostką brukową, drzwi otwierane ręcznie.
 • Wejście boczne obok głównego wejścia do budynku: powierzchnia utwardzona kostką brukową, jeden stopień oraz drzwi otwierane ręcznie.

 

 

3. Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach ul. Nowowiejska 3,83-260 Kaliska

 

Na teren przedszkola prowadzą 3 wejścia:  2 furtki od ul. Nowowiejskiej  oraz furtka             od ul. Przedszkolnej - brak stopni.

Wejście główne do budynku – dojście od każdej furtki chodnikiem do drzwi  wejściowych głównych – bez stopni, które są otwierane ręcznie. Wejście jest zadaszone i ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Przy drzwiach zamontowany jest dzwonek. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym jest pracownik przedszkola. Wejścia nie posiadają głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Z boku budynku wyznaczono  1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.  Budynek ma 1 kondygnacje. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak pętli indukcyjnych oraz  brak oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:

 

Brak możliwości skorzystania z języka migowego.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..